Instalacje telekomunikacyjne.Instalacje teletechniczne.Alarmy.Systemy sygnalizacji pożaru-projekty,nadzory
  STRONA GŁÓWNA   OFERTA UPRAWNIENIA REFERENCJE KONTAKT
Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą naszego Biura Nieruchomości
Ręczny ostrzegacz pożarowy

Centrala sygnalizacji pożaru
logo (22 kB) Systemy alarmowe (SSWiN Systemy tv dozorowej (CCTV) Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
Katalog Firm katalog firm
Biura nieruchomości Kraków
Agencje nieruchomości Kraków
Pośrednictwo nieruchomości Kraków
Instalacje telekomunikacyjne (w tym instalacje antenowe) i domofonowe-projekt instalacji-nadzór i odbiór,projektant instalacji telekomunikacyjnych,inspektor nadzoru

Projekt instalacji telekomunikacyjnej


Projekt instalacji telekomunikacyjnej powinien być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r poz.690 z późn. zm.) oraz obowiązującymi Polskimi Normami.
Zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem instalacja telekomunikacyjna spełniać powinna następujące warunki:
- metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej powinny być objęte połączeniami wyrównawczymi;

- połączenie sieci telekomunikacyjnej z instalacją telekomunikacyjną budynku powinno być usytuowane na pierwszej podziemnej lub pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku, a w przypadku systemu radiowego na jego najwyższej kondygnacji, w odrębnym pomieszczeniu lub szafce;

- główne ciągi instalacji telekomunikacyjnej powinny być prowadzone w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych poza mieszkaniami i lokalami użytkowymi oraz innymi pomieszczeniami, których sposób użytkowania może powodować przerwy lub zakłócenia przekazywanego sygnału,

- prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i bezpieczeństwo osób korzystających z części wspólnych budynku,

- miejsce lub pomieszczenie przeznaczone na osprzęt i urządzenia instalacyjne powinno być łatwo dostępne dla obsługi technicznej i oznakowane w sposób jednoznacznie określający operatora sieci telekomunikacyjnej,

- w instalacji telekomunikacyjnej należy zastosować urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej, a elementy instalacji wyprowadzone ponad dach połączyć z instalacją piorunochronna, o której mowa w par.184 ust. 3 lub bezpośrednio uziemić w przypadku braku instalacji piorunochronnej

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym osobami uprawnionymi do projektowania instalacji telekomunikacyjnych są osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej.

Projekt instalacji antenowej

Projekt instalacji antenowej jako instalacji telekomunikacyjnej powinien być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r poz.690 z późn. zm.) oraz obowiązującymi Polskimi Normami.
Osobami uprawnionymi do sporządzania projektów instalacji i sieci telekomunikacyjnych (w tym instalacji radiowo - telewizyjnych) zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym są osoby posiadające uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej.
Dobrze wykonany projekt instalacji antenowej zapewnia właściwe wykonanie instalacji gwarantując tym samym bardzo dobry odbiór programów telewizyjnych.
Dzisiejsza zbiorowa instalacja antenowa to już nie tylko instalacja do odbioru programów telewizji naziemnej. Coraz częściej instalacje takie służą również do odbioru telewizji satelitarnej.
Zbiorowe instalacje przeznaczone do odbioru telewizji satelitarnej wydają się najbardziej efektywną i ekonomiczną metodą dla zapewnienia odbioru programów nadawanych drogą satelitarną, zwłaszcza w gęsto zaludnionych miastach. Pozwalają na zmniejszenie gąszczu anten na budynkach, a często są jedyną możliwością kiedy zarządca budynku w trosce o jego wygląd zabrania instalacji anten indywidualnych.
Coraz częściej zbiorowe instalacje antenowe wykorzystywane są również do przekazu obrazu z kamer monitorujących teren wokół osiedla, czy tez budynku. Obraz z kamer wyświetlany jest bezpośrednio na ekranie telewizorów.
Dobrze zaprojektowana instalacja stwarza ponadto możliwość wykorzystania okablowania do transmisji internetowych i telefonicznych. Łączenie funkcji projektanta i instalatora nie jest korzystne dla inwestora. Wykonanie projektu przez przez firmę instalacyjną, bez odpowiedniego nadzoru, niejednokrotnie skutkuje odbiorami instalacji wykonanych w sposób wadliwy, z zastosowaniem materiałów (zwłaszcza kabli)nie spełniających odpowiednich norm. Kryterium dobrego odbioru programów telewizyjnych w dniu dokonywania odbioru technicznego instalacji to za mało.
Instalacje radiowo-telewizyjne są instalacjami telekomunikacyjnymi, wobec czego zaleca się, aby projektant zbiorowych instalacji antenowych posiadał uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Nadzór i odbiór instalacji
Zdecydowanie zalecane jest zatrudnienie inspektora nadzoru czuwającego nad realizacją systemu i zgodności jego wykonania z projektem. Część instalacji po jej położeniu będzie trudna do sprawdzenia. Zatrudniony inspektor nadzoru nie tylko powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane (uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej). Zatrudnienie inspektora nadzoru pozwoli uniknąć odbioru instalacji z najczęściej popełnianymi przez instalatorów błędami, lub też świadomym działaniem wynikającym z chęci osiągnięcia większego zysku.
Najczęstszym błędem jest stosowanie tanich kabli o nieodpowiednich parametrach lub brak uziemienia anten.